INTEGRALE AANPAK VAN DE MONDIALE CRISIS.

Het unieke van de documentaire 'Geluk en gezondheid in eigen hand' is dat Marianna Farfalla een totaalconcept biedt. Zij geeft een historische analyse, benoemt de huidige problemen én geeft de oplossing. Zij staat niet alleen, maar maakt deel uit van een wereldwijde gemeenschap kritische, moedige mensen, die in opstand komen tegen de verwoestende effecten van de toenemende commercialisering, die berust op de uitbuiting van de mensheid en de plundering van de natuur.

Toen haar documentaire voltooid was, ontdekte ze dat haar ideeën bevestigd worden door vooraanstaande mensen binnen de Verenigde Naties en de Unesco: zoals Frederico Mayor Zaragoza, voormalig directeur-generaal van de Unesco, die nu voorzitter is van de Stichting voor een cultuur van Vrede. Hij brengt in een recente toespraak naar voren dat we ons niet langer kunnen laten leiden door de principes van de marktwerking omdat dit een enorme valkuil blijkt te zijn. De macht van de globaliseerders heeft immense schade toegebracht met als resultaat de verschrikkelijke crisis waar we nu inzitten.

De geïndustrialiseerde landen buiten de armere landen nu nog meer uit dan vroeger. Wij besteden iedere dag vier miljard dollar aan bewapening, terwijl er iedere 24 uur ruim 60.000 mensen sterven van de honger (waarvan de helft kinderen). 80% van de rijkdom van de wereld is in handen van 20% van de wereldbevolking, terwijl de overige 80% nauwelijks kan overleven met slechts 20% van de hulpbronnen die voor hen overblijven. Zij leven vaak onder wanhopige omstandigheden en proberen met gevaar voor eigen leven de kusten te bereiken van de landen die in overvloed leven. Dit is moreel gezien volstrekt onaanvaardbaar en volgens Zaragoza zijn wij dan ook medeplichtig aan deze 'onopzettelijke doodslag.' Het is duidelijk dat we in een diepe crisis verkeren, maar deze biedt ook een grote kans: We moeten onze toekomst in eigen hand nemen en onze krachten bundelen om radicale veranderingen aan de brengen.

MENSEN MOETEN OPSTAAN EN HUN STEM LATEN HOREN EN DUIDELIJK MAKEN DAT WE NIET LANGER INSTEMMEN MET EEN ECONOMIE DIE GEBASEERD IS OP SPECULATIE, UITBUITING EN OORLOGVOERING. HET IS TIJD VOOR EEN GROOTSCHALIGE, WERELDWIJDE MOBILISATIE VAN BURGERS.

Zaragoza hamert er steeds op dat het zwijgen van de zwijgzamen schandelijker is dan het zwijgen van degenen die het zwijgen wordt opgelegd (bron: Share Nederland, juli/aug 2008). Dat doet denken aan de bekende uitspraak van Desmond Tutu: "Als je onpartijdig bent in een onrechtvaardige situatie heb je al partij gekozen, je steunt dan het onrecht." De Verenigde Naties moeten hervormd worden zodat alle landen geleid worden door de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, zodat onze cultuur en economie veranderd kunnen worden in een samenleving die gebaseerd is op verbondenheid, vrede en duurzame ontwikkeling.

Miguel d'Escoto, voormalig president van de Algemene Raad van de Verenigde Naties, besloot om een ontwerp te maken voor een Universele Verklaring van het Gemeenschappelijk Goed van de Aarde en de Mensheid. Hij raadpleegde een breed scala van staatshoofden en andere bekende mensen en kwam tot de volgende uitgangspunten: De aarde is de som van de ecosystemen die het een prachtige reeks vormen heeft gecrëerd van elkaar aanvullend en onderling afhankelijk leven, heilig en verenigd.

De aarde is de generator van het leven zelf en ze moet daarom met waardigheid behandeld worden en goed verzorgd en beschermd worden.
HET IS ONS GEZAMELIJK ERFGOED EN HAAR PRODUCTEN HOREN ONS GELIJKMATIG TOE TE KOMEN.

Wij zijn niet de eigenaar van de aarde maar haar gasten.

DAAROM ZIJN ER VERREGAANDE BEVOEGDHEDEN NODIG OM DE MILIEUCRISIS OP MONDIAAL GEBIED TE BESTRIJDEN.

Mijn documentaire Geluk en gezondheid in eigen hand is een indringende oproep om tot bewustwording te komen en de band met je zuivere intuïtie te herstellen, zodat je weer liefdevol met jezelf, je medemensen en onze planeet kunt omgaan. Als je je aangesproken voelt door mijn oproep, geef mijn website ( Klik hier ) en de link om de compilatie van de documentaire te zien ( Klik hier ) dan door aan zoveel mogelijk mensen.

Marianne Farfalla wil met haar documentaire een bewustzijnsrevolutie ontketenen. Volgens haar is het grootste gevaar voor de nabije toekomst, het instorten van de ecologische infrastructuur van onze planeet. De eerste tekenen zijn overal zichtbaar, o.a. in de vorm van een massale bijensterfte en zonder bijen komt onze voedselproductie in gevaar. Wij hebben onze planeet dermate vergiftigd met chemisch -en nucleair afval, we hebben al zoveel planten en dierensoorten uitgeroeid dat we nog maar ongeveer 10 à 15 jaar hebben om de immense schade te herstellen. Als we daar niet in slagen wordt het zelfherstellend vermogen van onze aarde blijvend beschadigd; met dramatische gevolgen voor haar bewoners, omdat de aarde dan niet langer kan voorzien in onze fundamentele levensbehoeften.
ER IS EEN ONTSTELLEND GEBREK AAN BEWUSTZIJN, zowel bij de machtige lobbies van multi-nationals, banken, kredietbeoordelaars en speculanten, als bij de regeringsleiders en de grote massa van gemanipuleerde burgers die maar doorgaan met hun buitensporige productie, consumptie en verspilling. De verandering zal echter afgedwongen moeten worden door de grote massa en daar is een bewustzijnsrevolutie voor nodig. Marianna benadrukt dit steeds in haar documentaire: de onverantwoorde kap van de regenwouden houdt pas op als de grote massa weigert het hout en de palmolie van de daarvoor in de plaats gekomen plantages te kopen. Marianna: "Als ik zie dat op het ogenblik de regenwouden van Borneo gekapt worden en de dieren uit die wouden onder erbarmelijke omstandigheden op markten verkocht worden of doodgeslagen worden, zoals de orang-oetang, dan word ik heel boos en verdrietig en kan ik niet begrijpen dat zó weinig mensen zich hier druk om maken." Veel mensen voelen zich machteloos en zeggen 'In mijn eentje kan ik toch niets veranderen' en 'Het zal zo'n vaart niet lopen' en 'We hebben het toch goed!' Dan zeg ik altijd: 'In materieel opzicht hebben we het goed, we leven in een overdadige welvaart, maar daar hangt wel een prijskaart aan. Onze welvaart is gebaseerd op de uitbuiting van de derde wereldburgers en verkregen door roofbouw te plegen op onszelf en onze planeet. Materieel worden we steeds rijker, maar geestelijk steeds armer. We hebben het contact met onze intuïtie grotendeels verloren, zodat we niet eens meer in de gaten hebben dat we met toenemende vergiftiging van onze planeet ons eigen leven en dat van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar brengen.

DAAROM MOÉTEN WE NU IN BEWEGING KOMEN EN DE JUISTE KEUZES MAKEN; TEGEN ONGECONTROLEERDE MARKTWERKING EN VÓÓR DE ONTWIKKELING VAN EEN DUURZAME ECONOMIE EN EEN INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG.

Het is allemaal mogelijk, kijk maar naar Duitsland, daar hebben ze wél de juiste keuzes gemaakt om kernenergie af te bouwen en zonne -en windenergie te ontwikkelen en economisch draaien ze het beste van Europa. Daar wordt voornamelijk gewerkt in middelgrote, vaak familiebedrijven waar dikwijls nog een grote ambachtelijke kennis toegepast wordt. Daar wordt massaal op de 'groene politiek' gestemd. Mensen gingen daar massaal de straat op om tegen kernenergie te demonstreren. Tenslotte staat Duitsland aan de top van Europa wat betreft de natuurgeneeskunde, de homeopathie, phytotherapie en niet te vergeten, de ingenieuze bio-resonantie-therapie, waar ik in mijn documentaire uitgebreid over vertel. Het valt mij op dat het bij de beleidsvorming altijd om 'óf-óf-standpunten' gaat; óf je bent liberaal óf socialist, óf je bent voor de reguliere geneeskunde óf voor de natuurgeneeskunde. Het wordt tijd dat we eens integraal gaan denken en handelen. Om de wereldproblematiek op te lossen is het 'óf-óf-scenario' veel te beperkt, maar hebben we 'én-én-scenario's' nodig. De beste maatschappijvorm bestaat uit een mengselvorm van kapitalisme en socialisme. De beste gezondheidszorg wordt verkregen door gebruik te maken van een combinatie van reguliere én natuurgeneeskunde, enz, enz.


Professor Leonardo Boff (theologie en ethiek), mede-ontwerper van het Handvest voor de Aarde, stelt dat onze gezamenlijke toekomst op het spel staat en dat de milieucrisis tot een onthutsende humanitaire en ecologische tragedie kan leiden, die onmiddellijk ingrijpen op mondiaal niveau vereist. De Verenigde Naties zijn té gedemoraliseerd om deze functie te vervullen. Daarom moet er een algemeen kader van normen, waarden en voorbeelden komen, die voorzien in een ethische en politieke basis voor de wereldgemeenschap. (bron: Share Nederland april/juni)


Dit sluit precies aan bij de wens die Marianna uitspreekt in haar DVD over de mondiale problemen, dat er een mondiaal comité moet komen van wijze mensen die boven de politiek staan en verregaande bevoegdheden krijgen.

LEEF BEWUST
HEEL JEZELF EN DE WERELD
HOOR EN GEEF HET DOOR!!!

Marianna Farfalla